Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov na šesťročné funkčné obdobie. Za svoju činnosť
zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
Práva, povinnosti, kompetencie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie a  voľbu
hlavného kontrolóra upravuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.