Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitra nad Ipľom o podmienkach umiestňovania volebných plagátov(PDF, 361 KB)(účinnosť od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitra nad Ipľom, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda(PDF, 554 KB) (účinnosť od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitra nad Ipľom, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene(PDF, 323 KB) (účinnosť od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitra nad Ipľom o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Nitra nad Ipľom(PDF, 226 KB) (účinnosť od 01.01.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitra nad Ipľom(PDF, 2,78 MB) (účinnosť od 01.07.2016)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nitra nad Ipľom(PDF, 457,83 kB) (účinnosť od 29.12.2013)

Dodatok č. 1 K VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného odvádzania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Nitra nad Ipľom(PDF, 234,79 kB) (účinnosť od 15.04.2014)

VZN obce Nitra nad Ipľom o držaní a vodení psov(PDF, 354,04 kB) (účinnosť od 24.10.2014)

Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní psov(PDF, 541,3 kB) (účinnosť od 16.05.2007)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitra nad Ipľom č. 13/2007, ktorým sa určujú školské obvody(PDF, 269,13 kB) (účinnosť od 01.06.2007)

Všeobecne záväzné nariadenie na úseku ochrany a tvorby životného prostredia č. 7/2007(PDF 1,03 MB) (účinnosť od 01.01.2007)

 

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.