Postup pri vybavovaní žiadosti o informáciu V OBCI NITRA NAD IPĽOM

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
 
niektorých zákonov
 
 
Miesto a spôsob získavania informácií
Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám vybavuje Obec Nitra nad Ipľom, Obecný úrad Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom č. 96,
985 57 Holiša
 
Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácie:
 písomne - prostredníctvom pošty na adresu:
Obec Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom 96
985 57 Holiša
 
 osobným podaním - písomne v podateľni Obecného úradu Nitra nad Ipľom v úradných
hodinách
Pondelok   7.30 - 12.00  
Utorok       7.30 - 12.00  
Streda       7.30 - 12.00  
Štvrtok     7.30 - 12.00  
Piatok       7.30 - 12.00 
 
 ústne - osobne v úradných hodinách v podateľni obecného úradu
 telefonicky v úradných hodinách na čísle 43 941 97
 elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Zo žiadosti musí byť zrejmé:
 že je určená Obci Nitra nad Ipľom, Obecnému úradu, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
 meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa trvalého pobytu alebo
sídlo
 ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií)
 aký spôsob doručenia informácií žiadateľ navrhuje: ústne, telefonicky, poštou, elektronickou
poštou, osobným prevzatím
 nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis
 ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne úrad so
žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie
 ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v
určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil. Poučí
žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ
žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba
žiadosť odloží.
Rozsah sprístupnenia informácií
V zmysle § 2 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinné osoby, ktorými
sú: štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o
právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu
tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku
ktorým patria:
 
 informácie o zriadení povinnej osoby, vrátane jej práv, kompetencií a popisu organizačnej
štruktúry,
 informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti,
 informácie o postupe povinnej osoby pri vybavovaní žiadosti o  informáciu, vrátane lehôt,
ktoré je nutné dodržať,
 prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje,
alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k povinnej
osobe,
 sadzobník správnych poplatkov za vykonané správne úkony,
 sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií
 
Lehoty na vybavenie žiadosti
Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr
do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do
15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných
dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní,
ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (§ 17 ods. 2, písm. a, b, c) a
písomne informuje žiadateľa o predĺženie lehoty.
 
Rozhodnutia
Ak úrad poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom,
urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať
opravný prostriedok.
Ak úrad žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie
nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o
nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť
informáciu.
 
Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v
lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.
O odvolaní proti rozhodnutiu úradu rozhoduje starosta. Starosta rozhodne o odvolaní do 15
dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne,
predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil,
za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie
rozhodnutia.
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho
poriadku.
Z odvolania musí byť jasné:
 kto odvolanie podáva (meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
 v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania,
spisová značka),
 čo navrhuje (dôležité je, aby z podania bolo zrejmé, že žiadateľ je nespokojný s vydaním
rozhodnutím a že sa domáha nápravy), 
 podpis žiadateľa
 
 
Obmedzenie prístupu k informáciám
Obec Nitra nad Ipľom nesprístupňuje informácie, ktoré sa týkajú:
 Dokumentácia týkajúca sa Plánu krízového riadenia
 Rozpracovanie hlavných úloh na úseku obrany, bezpečnosti a ochrany
 Dokumentácia ochrany svedka
 Korešpondencia a dokumentácia súvisiaca s plnením úloh obrany, bezpečnosti a ochrany
 ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z.
 
Úhrada za poskytnutie informácie
Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so
zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.
Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.