Trvanie projektu: 04/2020 - 05/2023
Nenávratný finančný príspevok: 783 942,56 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Obec Nitra nad Ipľom

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Opis projektu: Hlavnou aktivitou projektu je výstavba dvoch bytových domov - sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania, ktoré spĺňajú požiadavky na bývanie formou vertikálnej viacstupňovej sústavy sociálneho bývania formou nájomného bývania, od nižšieho stupňa bývania (1.stupeň), po vyšší stupeň bývania (2. stupeň), ktorého výstupom je vlastné samostatné bývanie, pričom jednotlivé stupne sú sprevádzané sociálnou prácou s cieľom „naučiť“ členov domácnosti samostatne bývať.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie životných podmienok obyvateľov obce Nitra nad Ipľom s prihliadnutím na obyvateľov MRK, prostredníctvom výstavby  dvoch bytových domov - sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania.

Výsledky projektu: Výsledkom projektu budú vytvorené procesy smerujúce k sociálnemu a ekonomickému začleňovaniu príslušníkov MRK, nastavený pozitívny obrat pri inklúzii sociálne a ekonomicky vylúčených osôb za pomoci sprievodnej sociálnej služby asistenta bývania vedení k sebestačnosti a nezávislosti, získajú základné návyky potrebné pre chod domácností, finančné hospodárenie rodiny, kontrola pravidelnej školskej dochádzky a pod.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.